Komunikacja to niezwykle ważny dział każdej światowej gospodarki. Pojęcie to obejmuje swoim zakresem wszystkie usługi związane z przemieszczaniem osób i ładunków oraz łączność, czyli działania szeroko rozumiane jako przekazywanie informacji. Odbywa się ona przy użyciu różnych środków transportu, kiedyś do przemieszczania dóbr wykorzystywane były także zwierzęta. Medium przekazywania informacji są przede wszystkim środki masowego przekazu, ale także poczty, choć w ostatnich latach widoczny jest znaczny spadek znaczenia usług pocztowych ze względu na prymat komunikacji wirtualnej.

Mówiąc o komunikacji, najczęściej wyróżnia się dwa jej rodzaje: transport i łączność. Nieustanny rozwój tych obszarów zapewnia sprawne funkcjonowanie całych państw i stanowi siłę napędową dla gospodarek. Rozwój wymiany handlowej przyspiesza procesy integracyjne i globalizacyjne.

Źródłem popytu na transport są potrzeby transportowe ludności i różnych działów gospodarki. W dobie globalizacji, komunikacja przekracza granice poszczególnych krajów, ma zasięg ogólnoświatowy, nieograniczony. Komunikacja na światową skalę jest nie tylko możliwością, jaka wynika z globalizacji, ale także sama w sobie umożliwia jej dalszy rozwój. Dzięki tym procesów łączność w dzisiejszym świecie jest szybka, ogólnodostępna. Swoim zasięgiem usprawnia życie milionów ludzi i jest ważnym elementem rozwoju gospodarczego. Komunikacja odgrywa także ważną rolę w rozwoju edukacji i kultury.

Środki masowego przekazu i ich wpływ na życie społeczne.

Głównym aspektem, który wpływa na ogromną rolę komunikacji w życiu gospodarczym jest rosnące zapotrzebowanie na usługi komunikacyjne. Potrzeba przemieszczania się rosną wraz ze stopniowym wzrostem liczby ludności i rozwojem turystyki, która stanowi obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi przemysłu, Transport i łączność mają ogromny wkład w tworzenie PKB dzięki wzrostowi znaczenia usług. Sytuacja ta generuje zwiększone znaczenie łączności, bowiem w wysokorozwiniętych społeczeństwach to informacje stają się najbardziej pożądanym towarem, relatywnie maleje konieczność przewozu osób i towarów. Mimo tego, że postęp zmienia nasze postrzeganie komunikacji, jej rola nadal pozostaje niezwykle istotna.